قارانلئقلاردا پارئلتئ
نادانسته هایمان به اندازه کل دنیا و آنچه می دانیم مشتی خاک است.
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


قال رسول الله:
اطلبو العلم من المهد الی اللحد.
زگهواره تا گور دانش بجوی.

«اطلبوا العلم و لو بالصین و هو علم‌ معرفة النفس‌ و منه‌ معرفة الرّب‌»؛
دانش را بیاموزید و لو در چین . این دانش معرفت نفس است که از او معرفت خداوند حاصل می شود.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَة»

كسب علم و دانش بر هر زن و مرد مسلمان واجب است.

مدیر وبلاگ :جواد زارع
نویسندگان


اسم كلمه ای است كه برای نامیدن موجودات به كار می رود .

مانند : علی – طراوت – افروز – بابل – محمد

اسم ها را می توان از جهات گوناگون تقسیم كرد . كه عبارتند از :

 مفرد – جمع – اسم جمع

اسم مفرد : اسمی كه بدن نشانه ی جمع بیاید و بر بیش از یكی دلالت نكند .

مانند : خیابان – دشت – خانه – جنگل

جمع : اسمی كه بر بیش از یكی دلالت كند و علامت جمع هم داشته باشد .

مانند : شب ها – مردان – پسر ها – پسران

نكته : در زبان فارسی دو نوع پسوند جمع وجود دارد .

1- ها = روزها – راه ها

2- ان = درختان – روزگاران

توجه : تقریبا همه ی اسم ها را با ( ها ) می توان جمع بست .

مانند : میز ها – كاغذ ها

بیشتر جانداران را می توان با ( ان ) جمع بست .

مانند : جانوران – گوسفندان

نكته : كلمه هایی كه به ( ا ) یا ( و ) ختم می شوند هنگام جمع بستن با ( ان ) بین كلمه و ( ان ) جمع ، حرف ( ی ) اضافه می شود .

مانند : آشنا + ان = آشنایان               دانشجو + ان = دانشجویان

          دانا + ان = دانایان                  جنگجو + ان = جنگجویان

توجه : ( ان ) همیشه  نشانه ی جمع نیست بلكه كاربرد های مختلفی دارد كه عبارتند

1- نشانه ی زمان = بامدادان – سحر گاهان – بهاران

2- نشانه ی مكان = گیلان – سپاهان

3- نشانه ی صفت = گریان – خندان – نالان – دوان

4- نشانه ی جمع = مردان – امیران – پسران

نشانه های جمع عربی :

1- ( ات ) = معلومات – امكانات – اطلاعات – آیات

2- ( ین ) = معلمین – محصلین – مدرسین – محققین

3- ( ون )= انقلابیون – روحانیون – ملّیّون

نكته ی مهم : جمع بستن واژه های فارسی با نشانه های جمع عربی از نظر نوشتن درست نیست بنابر این جمع واژه های ( پیشنهادات – گزارشات – فرمایشات – آزمایشات – بازرسین ) نادرست است .و جمع این كلمه ها ی فارسی با نشانه های

 ( ها ) و ( ان ) درست هستند . جمع این كلمات به ترتیب چنین است .

( پیشنهاد ها – گزارش ها – فرمایش ها – آزمایش ها – بازرسان )

اسم جمع : اسم جمع اسمی مفرد است بدون نشانه ی جمع اما در مفهوم بر بیش از یكی دلالت دارد .

مانند : قوم – قبیله – گروه – عده – مردم – ملت – طایفه – كاروان – رمه – گله – سپاه – لشكر و ........

توجه : اسم جمع ، جمع هم بسته می شود .

مانند : لشكر ها – كاروان ها و ......

جمع مكسر : این جمع ویژه ی زبان عربی است و برای خود مفرد هم دارد و برخی از آن ها در زبان فارسی هم كار بُرد دارند .

مانند : كتب ( كتاب ) – مدارس ( مدرسه ) – آثار ( اثر ) – نكات ( نكته ) –

اماكن ( مكان ) – آداب ( ادب ) – حكّام ( حاكم ) – ادیان ( دین ) –

 سوانح ( سانحه ) – وظایف ( وظیفه ) – هدایا ( هدیه ) – علوم ( علم ) –

زوایا ( زاویه ) – شروط ( شرط ) – علما ( عالم ) – اعمال ( عمل )-

 فرایض (فریضه ) – قبایل ( قبیله )- مجالس ( مجلس ) – انبیا ( نبی )-

ادبا ( ادیب ) – اصول ( اصل )- حواس ( حس )- علل ( علت )- اوامر ( امر )

صنایع ( صنعت ) – اشكال ( شكل ) – تصاویر ( تصویر ) – عقاید ( عقیده ) –

مذاهب ( مذهب ) – نوابغ ( نابغه ) – اُسرا ( اسیر ) – احكام ( حكم )- رسوم ( رسم)

نكته ی مهم : جمع مكسر عربی با نشانه های جمع فارسی همراه نمی شوند ، یعنی نباید بنویسیم : حواس ها – احكام ها – عقاید ها – صنایع ها و ...

اما می توان مفرد این كلمات را با نشانه های جمع فارسی ، جمع بست . یعنی می توانیم بنویسیم : حس ها – حكم ها – عقیده ها – صنعت ها و .......

ساختمان اسم :

اسم از نظر ساخت به دو قسمت تقسیم می شود : 1- ساده 2- غیر ساده

1- ساده : اسمی است كه تنها از یك جزء معنی دار تشكیل شده است یعنی بیش از یك جزء ندارد

 مانند : خیابان – بیابان – كلاس – مدرسه – رابطه – شخص و ...

2- غیر ساده : اسمی است كه بیش از یك جزء دارد .

 مانند : دانش سرا ( دان + -ِش + سرا )              كتاب خانه ( كتاب + خانه )

توجه : اسم غیر ساده اقسام مختلفی دارد كه ما فقط اسم مركب را خوانده ایم .

اسم مركب : اسمی است كه بیش از یك جزء دارد و تمام اجزای آن دارای معنی است .

ش مانند : ( راه آهن ) كه از دو قسمت ( راه ) و ( آهن) تشكیل شده است كه هر كدام از این كلمه ها به تنهایی معنی كاملی دارند .

كلمه های مركب از اجزای متفاوتی ساخته می شوند كه عبارتند از :

1- اسم + اسم = گاو آهن – مهمان سرا – پسر عمو – لاك پشت

2- صفت + اسم = سیاه سرفه – نوروز – هزار پا – پنج شنبه – چهار راه

3- اسم + بن مضارع = مداد تراش – خود تراش – پیامبر – گِل گیر – خاك انداز

4- اسم + بن ماضی = كاركرد – رهاورد – دست بُرد

و........

نكته ی مهم : پسوند های صفت ساز ( تر ) و( ترین ) و نشانه های جمع ( ها ) و ( ان ) واژه های غیر ساده نمی سازند بنابر این واژه های ( خوبتر – بهترین – درختان – پسرها و ..... ) غیر ساده نیستند .

تست

1- مفرد كدام گزینه نادرست است ؟

حكام = حكیم           نكات = نكته           اَسرا ر= سِر            نقاظ = نقطه

2- در كدام گزینه همه ی واژه ها ی به كار رفته ( غیر ساده ) نیست ؟

ریشه – ساقه – پایه                                 خانه – ساده – نامه

تیغه – لبه – دهانه                                   دماغه – زرده – سبزه

3- در كدام گزینه پسوند ( ان ) نشانه ی جمع نیست ؟

زنان                 بامدادان                 شاهان                   درختان

4- در واژه های زیر چند اسم مركب وجود دارد ؟

رهگذران – دست بند – استقلال – عینكی – پیغامبر – زیبایی – نی زن – باخبر – خیابان – چهار گوش – آهنگر – زندگانی – زور خانه – میانگین

3                          4                         5                     6  

5- در كدام گزینه همه ی پسوندها ی ( ان ) نشانه ی جمع فارسی است ؟

گیلان – پرهیزگاران – پارسیان                    شامگاهان – سحرگاهان – بامدادان

غمان – دلدادگان – رفتگان                         گریان – دوان – نالان

6- در بیت زیر ، چند واژه ، دارای پسوند جمع ( ان ) هستند ؟

دریغ است ایران كه ویران شود                كنام پلنگان و شیران شود

1                     2                      3                      4

7- جمع كدام یك از گزینه های زیر نادرست است ؟

دانشجو = دانشجویان            زنده = زنده گان             بانو = بانوان      ماه = ماه ها

8- كدام واژه اسم جمع نیست ؟

گروه                سپاه                     قبایل                  طایفه

9- در دو بیت زیر چند واژه ی غیر ساده به كار رفته است ؟

چه خوش گفت زالی به فرزند خویش           چو دیدش پلنگ افكن و پیل تن

گر از عهد خُردیت یاد آمدی                        كه بیچاره بودی در آغوش من

1                       2                         3                       4

10- كدام دسته از واژه های زیر جمع هستند ؟

صابر – معتقد – مدارس                                  اشغال – دل سوزان – صبور

ایام – فریاد زنان – معلم                                 آدمیان – قرون – سطوح

11- در عبارت زیر چند كلمه جمع بسته شده است ؟

در زمان قدیم مسافران با رنج های فراوان و با اسب و شتر راه می پیمودند به همین خاطر مردم كشورها و شهر ها و حتی دهكده های كوچك از حال هم با خبر نبودند

4                           5                       6                   7

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 27 آبان 1395

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات