قارانلئقلاردا پارئلتئ
نادانسته هایمان به اندازه کل دنیا و آنچه می دانیم مشتی خاک است.
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


قال رسول الله:
اطلبو العلم من المهد الی اللحد.
زگهواره تا گور دانش بجوی.

«اطلبوا العلم و لو بالصین و هو علم‌ معرفة النفس‌ و منه‌ معرفة الرّب‌»؛
دانش را بیاموزید و لو در چین . این دانش معرفت نفس است که از او معرفت خداوند حاصل می شود.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَة»

كسب علم و دانش بر هر زن و مرد مسلمان واجب است.

مدیر وبلاگ :جواد زارع
نویسندگان

پیشوند ها ی مشهور :

1- ( ب ) قبل از اسم می آید و صفت می سازد .

مانند : بخرد – بهوش – بجا 

2- ( نا) قبل از اسم می آید و صفت می سازد .

مانند : ناسپاس – ناشكر -   

3- ( هم ) همراه اسم می آید  و صفت می سازد .

مانند : همراه ،همكار، همدل

4- ( با ) قبل از اسم می آید و صفت می سازد .مانند : 

باخرد – باهنر –  با هوش

5- ( باز ) قبل از فعل می آید .  مانند : باز آمد – باز گشت – باز شناخت 

6- ( بر ) قبل از فعل می آید .

مانند : بر آمد ( بالا آمد ) – بر داشت – بر خورد – بر گشت 

7- ( فرو ) قبل از فعل می آید .

مانند : فرو رفت – فرو نشست – فرو خورد – فرو می ریخت 

تست

1- كدام یك از كلمات زیر با ( انگیز ) تر كیب نمی شود ؟

دل                             سِحر                      شور                       ملال 

2- كدام یك از فعل های زیر با پیشوند ( فرو ) همراه نمی شود ؟

رفت                         نشست                        خورد                   دید

3- همه ی گزینه ها با نشانه ی ( -َ نده ) همراه می شود به جز 

نیاز                    نویس                        روی                           جوی 

4- پسوند كدام كلمه با بقیه تفاوت دارد ؟

ایستگاه                 آن گاه                 دانشگاه                  خوابگاه 

5- پسوند كدام كلمه با بقیه فرق دارد ؟

پرورشگاه             توقفگاه                     صبحگاه                   درگاه 

6-- در كدام واژه پسوند بیشتری به كار رفته است ؟

دانش سرا                 دانشگاه                  دانشمند            هنرمندانه تر

7- پیشوند ( باز ) با كدام یك از فعل های زیر همراه نمی شود ؟

گشت                  داشت                  پرسید                         كاشت 

8- ساختمان كدام كلمه با بقیه فرق دارد ؟

بینا                      دانا                       گیرا                    گرما 

9- ساخت واژه های كدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟

چشمه – لبه          دسته – شاخه          تیغه – ریشه            خانه – نامه

10- همه ی واژه ها ساخت یكسانی دارند به جز ...

داننده               شرمنده                پذیرنده                    شنونده 

11- به كدام یك از كلمه های زیر نشانه ی ( - َ نده ) می توان افزود 

راز                    كاش                          نیاز                    جوی 

12- در عبارت زیر چند پسوند به كار رفته است ؟

من زبان همه ی دانشمندان و هنر مندان و از همه مهم تر ، پیام رسان پیامبران بزرگم.  

 4               5                6                     8 

13- همه ی گزینه ها از اجزای یكسانی تشكیل شده است به جز ...

سرمازده              دل زده               ماتم زده                جوانه زده

14- كدام كلمه از اجزای بیشتری تشكیل شده است ؟

نامه بر                هماهنگی               ناهماهنگی               ناخواسته 

15- ساخت كدام كلمه با بقیه فرق دارد ؟

عیدانه                        صبحانه                   عصرانه                ترانه

16- كدام گزینه با بقیه تفاوت دارد ؟

رخسار                غم گسار             كوهسار                  چاهسار 

17- ساخت كدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟

ستمگر – رفتگر     اخگر – دیگر     آهنگر – سفالگر    كوزه گر – مسگر 

18- كدام كلمه از اجزای بیشتری تشكیل شده است ؟

پیروی             نیازمند                  كار گاه                 پذیرش 

19- در كدام گزینه پسوند زمان وجود دارد؟

روزان                   دانشمندان                سپاهان            پگاهان 

20- پسوند كدام كلمه با بقیه متفاوت است ؟

باجگاه           گردشگاه              سحر گاه               آسایشگاه 

21- كدام كلمه مثل بقیه نیست ؟

شكیبایی                آسیایی                 كوشایی                  توانایی 

22- در كدام واژه ها پسوند مكان به كار نرفته است ؟

بیمارستان – بوستان                          كشتگاه- آسایشگاه     

شامگاه – سحر گاه                              سپاهان – دیلمان 

23- كدام كلمه با بقیه متفاوت است ؟

چیرگی           بزرگی               علمی                          آموختنی 

24- كدام گزینه از نظر ساخت با بقیه فرق دارد ؟

آمیختگی       جمع آوری         سربلندی                  نگهداری 

25- كدام كلمه با بقیه فرق دارد ؟

طلبكارانه               ابلهانه               عاقلانه                    آگاهانه 

26- كدام واژه با بقیه فرق دارد ؟

كاشانه                عارفانه                زیركانه                       كارانه

27- در كدام گزینه پسوند وجود ندارد ؟

رهگذران               دكّان                جونده                    پُرسان 

28- كدام كلمه از اجزای بیشتری تشكیل شده است ؟

زیباتر                  دیدنی تر           كمك كردن              رهگذران 

29- كدام كلمه ، با بقیه فرق دارد ؟

پذیرفتنی                شایستگی                 خواستنی               گفتنی 

30- كدام گزینه از اجزای بیشتری تشكیل شده است ؟

نیرومند ترین            پهناور                  پایداری              وابستگی 

 

31- در كدام كلمه پسوند وجود ندارد ؟

گلگون                 چیرگی                بی باكانه                   سردار 

32- همه ی كلمه ها از اجزای یكسانی تشكیل شده اند به جز ....

باغچه بان            رنگارنگ                  داروخانه               نگهبانی 

33- كدام كلمه از اجزای بیشتری تشكیل شده است ؟

سرسبز ترین                          ناجوان مرد ترین          

خاطره انگیز ترین                 زیباترین

34- كدام كلمه با بقیه فرق دارد ؟

گرما                        تنها                     پهنا                     درازا

35- در كدام تركیب ، صفت از اجزای بیشتری تشكیل شده است ؟

ابرهای گذران                                  طراحی های هنر مندانه                       

نگاه های تحسین آمیز                        شعر های دل نشین 

-----------------------------------------------

1- در كدام گزینه ( ان ) پایان همه ی واژه ها از نوع نشانه ی جمع است ؟

حكیمان ، وزیران ، پهلوانان ، باران           آنان ، طبیبان ، طالبان ، فارسی زبانان 

استادان ، ایرانیان ، مومنان ، شادمان          عارفان ، دانشمندان ، ایمان ، كودكان 

 

2- در كدام گزینه بن مضارع همه ی فعل ها درست است ؟

ساخته ای : ساز – گفته است : گوی – می دانستم : داش 

نشستی : نش – خوانده اند : خوان – می ماندیم : مان 

می مكید : مك – گذشته است : گذار – فهمیدی : فهم 

گشود : گشای – بر خاستم : برخیز – دیده اند : بین 

 

3- در عبارت زیر كلمه های مشخص شده به چه صورتی به كار رفته اند ؟

كلاس پنجم ( ب ) دانش آموز متین و زیبایی داشت به نام حسنی . مثال های زیبای حسنی همه را خوشحال می كرد . حسنی را همه دوست داشتند و معلم حسنی هم او را بیشتر .

نهاد – نهاد – مفعول – صفت                                     نهاد – مفعول – نهاد – صفت

مضاف الیه – نهاد – مفعول – مضاف الیه                    نهاد – نهاد – مفعول – موصوف

 

4- در عبارت زیر كلمه های مشخص شده به چه صورتی به كار رفته اند ؟

كلاس پنجم ( ب ) دانش آموز بسیار نازنین و عزیزی داشت به نام نامدار همه به نامدار افتخار

 می كردند من هم نامداررا خیلی دوست داشتم فقط حیف كه راه حل های نامدار می روند.

نهاد – نهاد – مفعول – مفعول                                 نهاد – مفعول – مفعول – نهاد

مضاف الیه – نهاد – مفعول – مضاف الیه                  نهاد – نهاد – مفعول – صفت 

 

5- در عبارت زیر كلمه های مشخص شده به چه صورتی به كار رفته اند ؟

كلاس پنجم ( ب ) دانش آموز بسیار پر جنب و جوش و ورزشكاری به نام عماد داشت . همه از دیدن بازیهای عماد لذت می بردند و من هم عماد كلاس ( پنجم ب ) را خیلی دوست داشتم اما آقای عظیمی می گفت بالاخره عماد را طناب ایستاد.

نهاد – نهاد – مفعول – مفعول                                 نهاد – مفعول – مفعول – مفعول 

مضاف الیه– نهاد – مفعول –  نهاد                            نهاد – نهاد – مفعول – صفت 

 

6- در عبارت زیر كلمه های مشخص شده به چه صورتی به كار رفته اند ؟

كلاس پنجم (ب) دانش آموز بسیار عاقل و با شعوری داشت به نام مسعود . همه مسعود را به خاطر شعرهای زیبایش دوست داشتند و من هم مسعود را به خاطر اینكه بیشتر فكر می كرد و كمتر حرف می زد خیلی دوست داشتم . ای مسعودتو چقدر خوب بودی .

مضاف الیه – مفعول – نهاد – منادا                          مضاف الیه – مفعول – مفعول – منادا 

نهاد – مفعول – نهاد – منادا                                    مضاف الیه – مفعول – نهاد – نهاد 

 

7- در عبارت زیر كلمه های مشخص شده به چه صورتی به كار رفته اند ؟

كلاس پنجم ( ب ) دانش آموز بسیار عزیز و دوست داشتنی داشت به نام نیك بیان . نیك بیان با همه مهربان بود و من همنیك بیان خارق العاده را دوست داشتم . و مطمئنم همه دوری

نیك بیان را خواهند گریست ؟

نهاد – نهاد – مفعول – مفعول                                نهاد – نهاد – مفعول –  صفت 

نهاد – نهاد – مفعول – مضاف الیه                          نهاد – نهاد – مفعول – نهاد

                                                                               

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 27 آبان 1395

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات