قارانلئقلاردا پارئلتئ
نادانسته هایمان به اندازه کل دنیا و آنچه می دانیم مشتی خاک است.
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


قال رسول الله:
اطلبو العلم من المهد الی اللحد.
زگهواره تا گور دانش بجوی.

«اطلبوا العلم و لو بالصین و هو علم‌ معرفة النفس‌ و منه‌ معرفة الرّب‌»؛
دانش را بیاموزید و لو در چین . این دانش معرفت نفس است که از او معرفت خداوند حاصل می شود.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَة»

كسب علم و دانش بر هر زن و مرد مسلمان واجب است.

مدیر وبلاگ :جواد زارع
نویسندگان

پیشوند ها ی مشهور :

1- ( ب ) قبل از اسم می آید و صفت می سازد .

مانند : بخرد – بهوش – بجا 

2- ( نا) قبل از اسم می آید و صفت می سازد .

مانند : ناسپاس – ناشكر -   

3- ( هم ) همراه اسم می آید  و صفت می سازد .

مانند : همراه ،همكار، همدل

4- ( با ) قبل از اسم می آید و صفت می سازد .مانند : 

باخرد – باهنر –  با هوش

5- ( باز ) قبل از فعل می آید .  مانند : باز آمد – باز گشت – باز شناخت 

6- ( بر ) قبل از فعل می آید .

مانند : بر آمد ( بالا آمد ) – بر داشت – بر خورد – بر گشت 

7- ( فرو ) قبل از فعل می آید .

مانند : فرو رفت – فرو نشست – فرو خورد – فرو می ریخت 

تست

1- كدام یك از كلمات زیر با ( انگیز ) تر كیب نمی شود ؟

دل                             سِحر                      شور                       ملال 

2- كدام یك از فعل های زیر با پیشوند ( فرو ) همراه نمی شود ؟

رفت                         نشست                        خورد                   دید

3- همه ی گزینه ها با نشانه ی ( -َ نده ) همراه می شود به جز 

نیاز                    نویس                        روی                           جوی 

4- پسوند كدام كلمه با بقیه تفاوت دارد ؟

ایستگاه                 آن گاه                 دانشگاه                  خوابگاه 

5- پسوند كدام كلمه با بقیه فرق دارد ؟

پرورشگاه             توقفگاه                     صبحگاه                   درگاه 

6-- در كدام واژه پسوند بیشتری به كار رفته است ؟

دانش سرا                 دانشگاه                  دانشمند            هنرمندانه تر

7- پیشوند ( باز ) با كدام یك از فعل های زیر همراه نمی شود ؟

گشت                  داشت                  پرسید                         كاشت 

8- ساختمان كدام كلمه با بقیه فرق دارد ؟

بینا                      دانا                       گیرا                    گرما 

9- ساخت واژه های كدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟

چشمه – لبه          دسته – شاخه          تیغه – ریشه            خانه – نامه

10- همه ی واژه ها ساخت یكسانی دارند به جز ...

داننده               شرمنده                پذیرنده                    شنونده 

11- به كدام یك از كلمه های زیر نشانه ی ( - َ نده ) می توان افزود 

راز                    كاش                          نیاز                    جوی 

12- در عبارت زیر چند پسوند به كار رفته است ؟

من زبان همه ی دانشمندان و هنر مندان و از همه مهم تر ، پیام رسان پیامبران بزرگم.  

 4               5                6                     8 

13- همه ی گزینه ها از اجزای یكسانی تشكیل شده است به جز ...

سرمازده              دل زده               ماتم زده                جوانه زده

14- كدام كلمه از اجزای بیشتری تشكیل شده است ؟

نامه بر                هماهنگی               ناهماهنگی               ناخواسته 

15- ساخت كدام كلمه با بقیه فرق دارد ؟

عیدانه                        صبحانه                   عصرانه                ترانه

16- كدام گزینه با بقیه تفاوت دارد ؟

رخسار                غم گسار             كوهسار                  چاهسار 

17- ساخت كدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟

ستمگر – رفتگر     اخگر – دیگر     آهنگر – سفالگر    كوزه گر – مسگر 

18- كدام كلمه از اجزای بیشتری تشكیل شده است ؟

پیروی             نیازمند                  كار گاه                 پذیرش 

19- در كدام گزینه پسوند زمان وجود دارد؟

روزان                   دانشمندان                سپاهان            پگاهان 

20- پسوند كدام كلمه با بقیه متفاوت است ؟

باجگاه           گردشگاه              سحر گاه               آسایشگاه 

21- كدام كلمه مثل بقیه نیست ؟

شكیبایی                آسیایی                 كوشایی                  توانایی 

22- در كدام واژه ها پسوند مكان به كار نرفته است ؟

بیمارستان – بوستان                          كشتگاه- آسایشگاه     

شامگاه – سحر گاه                              سپاهان – دیلمان 

23- كدام كلمه با بقیه متفاوت است ؟

چیرگی           بزرگی               علمی                          آموختنی 

24- كدام گزینه از نظر ساخت با بقیه فرق دارد ؟

آمیختگی       جمع آوری         سربلندی                  نگهداری 

25- كدام كلمه با بقیه فرق دارد ؟

طلبكارانه               ابلهانه               عاقلانه                    آگاهانه 

26- كدام واژه با بقیه فرق دارد ؟

كاشانه                عارفانه                زیركانه                       كارانه

27- در كدام گزینه پسوند وجود ندارد ؟

رهگذران               دكّان                جونده                    پُرسان 

28- كدام كلمه از اجزای بیشتری تشكیل شده است ؟

زیباتر                  دیدنی تر           كمك كردن              رهگذران 

29- كدام كلمه ، با بقیه فرق دارد ؟

پذیرفتنی                شایستگی                 خواستنی               گفتنی 

30- كدام گزینه از اجزای بیشتری تشكیل شده است ؟

نیرومند ترین            پهناور                  پایداری              وابستگی 

 

31- در كدام كلمه پسوند وجود ندارد ؟

گلگون                 چیرگی                بی باكانه                   سردار 

32- همه ی كلمه ها از اجزای یكسانی تشكیل شده اند به جز ....

باغچه بان            رنگارنگ                  داروخانه               نگهبانی 

33- كدام كلمه از اجزای بیشتری تشكیل شده است ؟

سرسبز ترین                          ناجوان مرد ترین          

خاطره انگیز ترین                 زیباترین

34- كدام كلمه با بقیه فرق دارد ؟

گرما                        تنها                     پهنا                     درازا

35- در كدام تركیب ، صفت از اجزای بیشتری تشكیل شده است ؟

ابرهای گذران                                  طراحی های هنر مندانه                       

نگاه های تحسین آمیز                        شعر های دل نشین 

-----------------------------------------------

1- در كدام گزینه ( ان ) پایان همه ی واژه ها از نوع نشانه ی جمع است ؟

حكیمان ، وزیران ، پهلوانان ، باران           آنان ، طبیبان ، طالبان ، فارسی زبانان 

استادان ، ایرانیان ، مومنان ، شادمان          عارفان ، دانشمندان ، ایمان ، كودكان 

 

2- در كدام گزینه بن مضارع همه ی فعل ها درست است ؟

ساخته ای : ساز – گفته است : گوی – می دانستم : داش 

نشستی : نش – خوانده اند : خوان – می ماندیم : مان 

می مكید : مك – گذشته است : گذار – فهمیدی : فهم 

گشود : گشای – بر خاستم : برخیز – دیده اند : بین 

 

3- در عبارت زیر كلمه های مشخص شده به چه صورتی به كار رفته اند ؟

كلاس پنجم ( ب ) دانش آموز متین و زیبایی داشت به نام حسنی . مثال های زیبای حسنی همه را خوشحال می كرد . حسنی را همه دوست داشتند و معلم حسنی هم او را بیشتر .

نهاد – نهاد – مفعول – صفت                                     نهاد – مفعول – نهاد – صفت

مضاف الیه – نهاد – مفعول – مضاف الیه                    نهاد – نهاد – مفعول – موصوف

 

4- در عبارت زیر كلمه های مشخص شده به چه صورتی به كار رفته اند ؟

كلاس پنجم ( ب ) دانش آموز بسیار نازنین و عزیزی داشت به نام نامدار همه به نامدار افتخار

 می كردند من هم نامداررا خیلی دوست داشتم فقط حیف كه راه حل های نامدار می روند.

نهاد – نهاد – مفعول – مفعول                                 نهاد – مفعول – مفعول – نهاد

مضاف الیه – نهاد – مفعول – مضاف الیه                  نهاد – نهاد – مفعول – صفت 

 

5- در عبارت زیر كلمه های مشخص شده به چه صورتی به كار رفته اند ؟

كلاس پنجم ( ب ) دانش آموز بسیار پر جنب و جوش و ورزشكاری به نام عماد داشت . همه از دیدن بازیهای عماد لذت می بردند و من هم عماد كلاس ( پنجم ب ) را خیلی دوست داشتم اما آقای عظیمی می گفت بالاخره عماد را طناب ایستاد.

نهاد – نهاد – مفعول – مفعول                                 نهاد – مفعول – مفعول – مفعول 

مضاف الیه– نهاد – مفعول –  نهاد                            نهاد – نهاد – مفعول – صفت 

 

6- در عبارت زیر كلمه های مشخص شده به چه صورتی به كار رفته اند ؟

كلاس پنجم (ب) دانش آموز بسیار عاقل و با شعوری داشت به نام مسعود . همه مسعود را به خاطر شعرهای زیبایش دوست داشتند و من هم مسعود را به خاطر اینكه بیشتر فكر می كرد و كمتر حرف می زد خیلی دوست داشتم . ای مسعودتو چقدر خوب بودی .

مضاف الیه – مفعول – نهاد – منادا                          مضاف الیه – مفعول – مفعول – منادا 

نهاد – مفعول – نهاد – منادا                                    مضاف الیه – مفعول – نهاد – نهاد 

 

7- در عبارت زیر كلمه های مشخص شده به چه صورتی به كار رفته اند ؟

كلاس پنجم ( ب ) دانش آموز بسیار عزیز و دوست داشتنی داشت به نام نیك بیان . نیك بیان با همه مهربان بود و من همنیك بیان خارق العاده را دوست داشتم . و مطمئنم همه دوری

نیك بیان را خواهند گریست ؟

نهاد – نهاد – مفعول – مفعول                                نهاد – نهاد – مفعول –  صفت 

نهاد – نهاد – مفعول – مضاف الیه                          نهاد – نهاد – مفعول – نهاد

                                                                               

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 27 آبان 1395
شنبه 8 تیر 1398 07:59 ب.ظ
great website..plenty of useful information here..im very happy that i came across this during my hunt
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 02:55 ق.ظ
which best treatment erectile dysfunction http://viagralim.us which best treatment erectile dysfunction !
Attractive portion of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to claim that I acquire in fact loved account your weblog posts. Any way I'll be subscribing to your augment or even I success you get entry to consistently quickly.
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 01:40 ب.ظ
ブランドスーパーコピー優良店スーパーコピー 品質おすすめロレックス デイトジャスト 116200 コピー 時計
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 01:39 ب.ظ
スーパーコピーブランド スーパーコピーブランド 通販 ブランドスーパーコピー激安 スーパーコピーブランド販売
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 01:39 ب.ظ
韓国スーパーコピー時計N級品専門店
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 01:13 ب.ظ
ブランドコピーN級品販売通販スーパーコピーブランド激安専門店!当店はスーパーコピーブランド(N級品)を製造して販売
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 01:12 ب.ظ
日本国内最高級のブランドのスーパーコピーブランド品をご提供いたします!
شنبه 17 فروردین 1398 08:38 ق.ظ
ブランドコピー 代引き,スーパーコピーブランド (N級品) 人気通販!
سه شنبه 17 مرداد 1396 01:29 ق.ظ
Great post.
شنبه 14 مرداد 1396 09:42 ب.ظ
Does your website have a contact page? I'm having problems
locating it but, I'd like to send you an e-mail.
I've got some recommendations for your blog you might be interested in hearing.

Either way, great blog and I look forward to seeing it develop
over time.
چهارشنبه 14 تیر 1396 05:49 ق.ظ
I really like what you guys tend to be up too.

This type of clever work and coverage! Keep up the fantastic works guys I've you guys to our blogroll.
سه شنبه 6 تیر 1396 08:49 ق.ظ
Hi, Neat post. There's a problem with your web site in internet explorer, could
check this? IE still is the marketplace leader and a good element of other people will leave out your wonderful
writing due to this problem.
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 06:04 ب.ظ
Hi my friend! I wish to say that this article is awesome, great written and include
approximately all significant infos. I would like to look extra posts
like this.
جواد زارعthanks for your best regards
جمعه 25 فروردین 1396 11:43 ق.ظ
naturally like your website however you need to check the
spelling on several of your posts. Several of them are rife
with spelling problems and I to find it very troublesome
to inform the truth on the other hand I'll certainly come again again.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic