قارانلئقلاردا پارئلتئ
نادانسته هایمان به اندازه کل دنیا و آنچه می دانیم مشتی خاک است.
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


قال رسول الله:
اطلبو العلم من المهد الی اللحد.
زگهواره تا گور دانش بجوی.

«اطلبوا العلم و لو بالصین و هو علم‌ معرفة النفس‌ و منه‌ معرفة الرّب‌»؛
دانش را بیاموزید و لو در چین . این دانش معرفت نفس است که از او معرفت خداوند حاصل می شود.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَة»

كسب علم و دانش بر هر زن و مرد مسلمان واجب است.

مدیر وبلاگ :جواد زارع
نویسندگان

نهاد :                 كلمه یا كلماتی است كه در باره ی آن خبری را می دهیم .

گزاره :               خبری است كه در باره ی نهاد داده می شود .

نكته 1 :

 نهاد همیشه در اول جمله قرار نمی گیرد گاهی در بین گزاره قرار می گیرد امّا در شعر به دلیل موزون بودن آن نهاد معمولا بعد از فعل قرار می گیرد .

مثال : دگر عضو ها را نماند قرار        ( در این جا « قرار » نهاد می باشد )

نكته 2 :

گاهی نیز نهاد در جمله یا شعر حذف شده و در جمله نمی آید .

مثال : كزان سنگ خارا رهی بر گشود    ( در این جا « چشمه » كه نهاد می باشد حذف شده است )

تذكر : فعل همیشه در قسمت گزاره قرار می گیرد .

راه شناخت نهاد :

به اول فعل ( چه چیزی ) یا ( چه كسی ) اضافه می كنیم و نهاد را پیدا می كنیم .

علی به كتابخانه رفت . = چه كسی به كتابخانه رفت = علی = نهاد

توجه : نهاد با فعل باید مطابقت داشته باشد . یعنی با نهاد جمع ، فعل به صورت جمع و با نهاد مفرد فعل به صورت مفرد می آید .

مثال : علی به مدرسه رسید .                       بچّه ها به مدرسه رسیدند .

استثنا :

1-برای احترام می توان برای نهاد مفرد فعل جمع آورد .

مثال : آقای مدیر به دانش آموزان گفتند .

2- برای نهاد غیر جاندار جمع ، فعل هم به صورت مفرد و هم به صورت جمع می تواند بیاید .

مثال :چوب ها شكست .                   چوب ها شكستند .

1-در جان بخشی به اشیا باید نهاد با فعل مطابقت داشته باشد .

مثال : سبزه ها در باغ روییدند = اگر بگوییم می روید غلط است.

تست

1- در جمله ی( من با شما دانش آموزان دوست هستم ) نهاد چیست ؟

من                            شما                   دانش آموزان                     دوست هستم

2- در بیت ( شب و روز و كوه و دریا         همه را تو آفریدی ) نهاد چیست ؟

 شب و روز                 تو                شب و روز و كوه دریا                    همه را

3- در مصراع ( جدا شد یكی چشمه از كوهسار ) نهاد چیست ؟

كوهسار                          جدا شد                          یكی                             یكی چشمه      

4- در بیت ( در بسته ی جهان را            به جهانیان گشودی ) گزاره چیست ؟

به جهانیان گشودی                                                    گشودی      

 در بسته ی جهان را به جهانیان گشودی                        تو

5- در بیت ( در بسته ی جهان را          به جهانیان گشودی ) نهاد چیست ؟

در بسته ی جهان را                   جهانیان             گشودی                 نهاد حذف شده است

6- در عبارت ( در زمانهای قدیم ، خان ظالمی زندگی می كرد كه با لشكر زیادی به هر شهر و آبادی هجوم می برد. ) نهاد چیست ؟

خان ظالمی                  لشكر زیادی                زمان های قدیم                     شهر و آبادی

7- در كدام گزینه گزاره بر نهاد مقدم است ؟

وقتی كه خیلی تند شد تب                                چشمم به سوی آسمان است

چیزی از این یك نیست بهتر                           خورشید خوب و مهربان است

8- در كدام گزینه نهاد حذف شده است ؟

شود سهل پیش تو دشوارها                         كز آن سنگ خارا رهی بر گشود

گرت پایداری است در كارها                       نشد چشمه از پاسخ سنگ سرد

9- در كدام گزینه رضا به عنوان نهاد به كار نرفته است ؟

رضا هم چیز زیادی نمی دانست                      با دوستش رضا مشورت كرد

پدر رضا لبخندی زد                                    رضا و امین خود را دردنیای دیگری می دیدند

10- در كدام مصراع جای نهاد و گزاره عوض شده است ؟

آشنایی نمی توانی دید                             قدر عمر عزیز را دریاب

با تو امّا رفیق همراهی                              مختصر می شود مسیر زمان

11- با توجه به جمله ی ( سردار لشكری كه با تدبیر ، عقب نشینی می كند و سپاه خود را محفوظ می دارد ، شجاع است .)  نهاد چیست ؟

خود                         شجاع                            سردار لشكر                     سپاه خود        

12- در كدام جمله نهاد در آغاز جمله قرار نگرفته است ؟

شجاعت تنها در میدان جنگ نیست

تصمیم گیری به جا و پذیرش تلخی ها به شجاعت نیازمندند .

گاه كاری را آغاز می كنیم و شكست می خوریم  .

انسانهای گذشته به شجاعت بدنی بسیار احتیاج داشتند .

13- در كدام گزینه كلمه ی شجاع نهاد است ؟

آن كه خود را از جاهای نا امن دور می كند ، شجاع و دلیر خوانده می شود .

شجاع كسی است كه در برابر مرگ دست و پای خود را گم نكند .

سربازی كه در صحنه ی نبرد وظیفه ی خود را انجام می دهد شجاع است .

انسان شجاع در شعله های آتش فرو نمی رود و جان خود را به خطر نمی اندازد .

14- در كدام گزینه نهاد در آغاز جمله قرار گرفته است ؟

چه خوب و صبورند مردان و زنانی كه از خواب شیرین چشم می پوشند .

چه عزیز و محبوب اند دست هایی كه مهربانی می شناسند .

در دورترین نقاط كشورمان ، مردانی هستند كه به پاسداری مشغول اند .

چه بسیار مردان و زنان گم نامی كه عاشقانه تلاش می كنند و برای پیشرفت كشور می كوشند.

15- نهاد عبارت( بهتر است اول بیمارستان ساخته شود ،وقت كباب خوردن هم می رسد ) چیست ؟  

               بیمارستان                بهتر                    كباب خوردن             اول           

16- در كدام گزینه ، نهاد در اول جمله قرار نگرفته است ؟

بعضی از گوشت ها خشكیده و بعضی فاسد و بد بو شده بودند .

طبیب با خون سردی به تكّه های گوشت ، نگاهی انداخت و آن ها را بویید .

او محمّد بن زكریای رازی ، پزشك و دانشمند بلند آوازه ی ایرانی بود .

قرار بود بیمارستانی بزرگ و مجهّز در شهر ساخته شود .

17- در كدام گزینه وا‍ژه ی ( درخت ) نهاد نیست ؟

درخت ساج بنشان .                                        درخت ساج به چهل سال تمام شود

صبر می كرد كه با ایشان تا درخت برسید .     پس چون آن درخت ساج برسید

18- در كدام بیت ، گزاره بر نهاد مقدم نشده است ؟

مرغ های خسته و پر بسته هم                          از میان پرده ها پر می كشند

بال در بال پرستوهای خوب                             می رسد آخر سوار سبز پوش

در فضای باغ ها پر می شود                             باز هم فوّاره ی گنجشك ها

باز می پیچد میان خانه ها                                بوی اسفند و گلاب و بوی عود

19- در كدام گزینه مورچه ها نهاد نیست ؟

رئیس مورچه ها ، از آمده لشكر سلیمان آگاهی یافت .

مورچه های ضعیف باید به پناهگاه خودشان بروند .

من این حرف را زدم كه مورچه ها زودتر اطاعت كنند .

در آن بیابان سوزان مورچه ها با زحمت به كار مشغول بودند .

20- در كدام بیت ، نهاد ، در مصراع دوم آمده است ؟

باغبان هم ، باغبان نو بهار                            بر سر هر شاخه ای گل می زند

تا می آید ، پرده ها از خانه ها                    باز توی كوچه ها سر می كشند

هر كجا سرگرم صحبت می شوند               شاخه ها در باره ی گنجشك ها

مرغ های خسته و پر بسته هم                      از میان پرده ها پر می كشند

21- با توجه به عبارت ( وقتی كه شب از نیمه گذشت و تاریكی بر همه جا سایه افكند ، اسكندر در حالیكه قسمتی از سپاه خود را در جلگه باقی گذاشته بود ، در راهی كه اسیر نشان داده بود ، شروع به پیشروی كرد .) كدام گزینه نهاد نیست ؟

شب                           تاریكی                     شروع                          اسیر

22- در كدام گزینه نهاد وجود ندارد ؟

اندكی آن سوتر در شرق ، اگر نگین فیروزه ای هامون نبود ، چه می شد .

حوصله ی گسترده ی مدم ایران را ، امروز ، از كویر های گسترده ی ایران می توان فهمید

راستی حیف نبود این همه شور و ذوق و زیبایی از جهان و جهانیان دریغ می شد .

شیرازی كه سرشار از باغ های خرّم و نارنجستان های دل رباست .

23- در كدام بیت ، كلمه ی مشخص شده ، نهاد نیست ؟

جنگل وارونه نیز                        سبز شده زیر آب

سر زده از سنگ سرد                 آتش آلاله ها

دهكده ی ما ولی                      در دل یك قاب بود 

بر سر هر صخره ای                   بازی بزغاله ها

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 27 آبان 1395

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات